گزارش تصویری سوم از روند ساخت نمایشگاه فاطمیه

  • چاپ

namaysgha-fatemyeh3 1

namaysgha-fatemyeh3 2

namaysgha-fatemyeh3 3

namaysgha-fatemyeh3 17

namaysgha-fatemyeh3 4

namaysgha-fatemyeh3 5

namaysgha-fatemyeh3 6

namaysgha-fatemyeh3 7

namaysgha-fatemyeh3 8

namaysgha-fatemyeh3 9

namaysgha-fatemyeh3 10

namaysgha-fatemyeh3 11

namaysgha-fatemyeh3 12

namaysgha-fatemyeh3 13

 

namaysgha-fatemyeh3 14

namaysgha-fatemyeh3 15

namaysgha-fatemyeh3 16

namaysgha-fatemyeh3 18

namaysgha-fatemyeh3 19

namaysgha-fatemyeh3 20